شهدای روستای طویدره

رویدادها و مناسبت ها

تبلیغات شما


 

 

 

 

ساعت و تاریخ شمسی

جمعه, 30 فروردين 1398

آگهی مناقصه آسفالت خیابان های روستا 94/8/25

شورای اسلامی و دهیاری روستای طویدره در نظر دارد اجرای آسفالت در خیابان های روستا به مساحت تقریبی 1500 متر مربع و به ضخامت پنج سانتی متر کوبیده شده آماده بهره برداری را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد .

لذا از متقاضيان دعــوت مي شود جهت دريافت اطلاعات حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از تاريخ انتشاراين آگهي به دفتر شورای اسلامی و دهیاری روستای طویدره مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند .